Vážení členové,

            dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Bytového družstva Merhautova 194, 196, 198, IČ 032 61 000, sídlem Merhautova 1051/194, Černá Pole, 613 00 Brno, která se bude konat dne 5.10.2017 v 18:00 hodin v Kulturním středisku Omega v Brně, na ulici Okružní 21, jako vždy.

 Program členské schůze bude následující:

1. Úvod, volba orgánů členské schůze 

2. Zpráva o dokončení procesu privatizace

3. Hlasování o změně stanov

4. Hlasování o odvolání stávajících členů představenstva a kontrolní komise

5. Hlasování o jmenování nových členů představenstva

6. Ukončení členství neúvěrujících členů

7. Informace o převodu správy domu na SVJ od 1.1.2018

8. Hlasování o snížení fondu oprav na 1 Kč/m2 podlahové plochy

9. Závěr

            Dále si Vás dovolujeme informovat o tom, že dle čl. 25 odst. 5 stanov má při hlasování každý člen družstva jeden hlas; to se týká i společných členů. Pokud se společní členové nedomluví, má se za to, že nehlasovali. Člen se může nechat při hlasování zastoupit jiným členem nebo jinou osobou na základě písemné plné moci.

            Za účelem přípravy na členskou schůzi zasíláme přílohou návrh nových stanov, který odráží stav dokončené privatizace a převod všech družstevních bytů do vlastnictví členů. Dalším smyslem existence družstva bude prakticky již jen splacení úvěru a následná likvidace. Proto je také snížen počet členů představenstva, zrušena kontrolní komise a podstatně zjednodušena další ustanovení původních stanov. V této souvislosti pak budou zvoleni noví členové představenstva, jejichž kandidáti jsou tito: Ulmanová Sylva, Sochor Pavel

            Vzhledem k tomu, že účast neúvěrujících členů v družstvu již prakticky postrádá smyslu, bude možné na schůzi rovnou uzavřít dohodu o ukončení účasti v družstvu . Další podrobnosti budou projednány na schůzi.

            S ohledem na převod bytů do vlastnictví členů družstva, založení společenství vlastníků a převod správy domu z družstva na společenství již není žádoucí vybírat tak vysoké příspěvky do fondu oprav, neboť fond oprav na opravu společných část domu bude nadále tvořit a spravovat nové společenství vlastníků. Fond oprav družstva bude sloužit pouze na provozní výdaje družstva, tvorbu rezervy pro splácení úvěru a bankovní poplatky, proto je možné jej snížit na minimální hranici, a to se souhlasem ČS.

Závěrem si Vás tímto dovolujeme za účelem zajištění hladkého průběhu hlasování o změně stanov a volbě orgánů za účasti notáře vyzvat k tomu, abyste případné připomínky k přiloženém návrhu sdělili v dostatečném předstihu na emailovou adresu družstva, nebo na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby bylo možné je projednat předem a na členské schůzi rovnou schválit.

Těšíme se na viděnou

 

za představenstvo družstva

  1. Ivana Okurková, místopředseda